Đăng nhập
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 13/3/2024

Ngày 13/3/2024 phiên tiếp công dân định kỳ do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, tuy nhiên, do công việc đột xuất phát sinh, do vậy Chủ tịch UBND tỉnh phân công Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đảm nhiệm việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công dân vào ngày 27/3/2024 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, nhân dân biết và thực hiện.

Xem chi tiết tại số 31/TB-VPUBND

  • Từ khóa :