Đăng nhập
Thông báo thay đổi người chủ trì tiếp công dân ngày 13/9/2023

Theo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023, ngày 13/9/2023 Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Tuy nhiên, do Chủ tịch UBND tỉnh có công việc đột xuất phát sinh. Đồng chí Chủ tích UBND tỉnh phân công Ban Tiếp công dân tỉnh đảm nhiệm việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, nhân dân biết và thực hiện.

 

 

  • Từ khóa :